BIEG + 4 ŁAPY

 BIEG + 4 ŁAPY

16 października br. Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wraz ze Stowarzyszeniem – Polska 2050, zapraszają na bieg / spacer z podopiecznymi schroniska.

Zaczynamy w sobotę (16.10.) o godzinie 11.00.

Wydarzenie potrwa od godz. 11.00 do godz. 13.00

Do biegu / spaceru mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie.

UWAGA : Liczba osób jest ograniczona.

Osoby chcące wziąć udział w biegu / spacerze z psiakiem, proszone są o zgłoszenie się na adres mailowy : schronisko@schronisko.leszno.pl. W treści maila prosimy zaznaczyć preferencje uczestnika ( bieg czy spacer )

Brak odpowiedzi mailowej z zaproszeniem na bieg / spacer oznacza brak miejsc.

O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach  od 4.10 do 10.10.2021r.

Bieg / spacer będzie się odbywał wśród okolicznych pól, łąk i lasu otaczających schronisko.

Wyznaczona trasa będzie liczyła ok. 2 km

Przed wydaniem psiaków odbędzie się krótkie szkolenie, mające na celu zapoznanie  uczestników z zasadami bezpieczeństwa na trasie biegu / spaceru.

Warunki i zasady uczestnictwa znajdują się w regulaminie wydarzenia na stronie internetowej www.schronisko.leszno.pl, www.mzz.leszno.ploraz Facebooku facebook.com/schroniskodlazwierzat.henrykowo.


Z uwagi na fakt, iż w schronisku na dzień dzisiejszy przeważają  psi „seniorzy”, często z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi oraz psiaki z licznymi lękami, liczba zaproponowanych psiaków do spacerów i biegów jest ograniczona.

Niemniej jednak, zapraszamy w tym dniu wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki.

Pracownicy schroniska jak i wolontariusze chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą na temat naszych podopiecznych, a jeśli ktoś rozważa adopcję psiaka czy kociaka, pomogą  w odpowiednim wyborze.

Najważniejsze w tym wydarzeniu są zwierzęta i to dla nich tam będziemy. W tym dniu to one mają poczuć się wyjątkowo, a przede wszystkim zauważone i docenione.

BIEG + 4 ŁAPY to super okazja do świętowania

DNIA KUNDELKA

który odbywa się

25 października br.

 

 

 Regulamin wydarzenia pn.:

„BIEG + 4 ŁAPY”

I.  Organizator wydarzenia


     Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.

     ul. Cypriana Kamila Norwida 4

     64 – 100 Leszno

    

II.  Cel i przedmiot wydarzenia


Celem wydarzenia ”Bieg + 4 łapy” jest poszerzanie wiedzy na temat problemu bezdomności zwierząt oraz zwiększenie szans na adopcje. Psy mają możliwość wyjścia poza teren schroniska i aktywnie spędzić czas z innymi osobami niż opiekunowie, co jest niezmiernie ważnym aspektem w procesie ich socjalizacji i tym samym większej szansy na nowy dom - adopcję

Przedmiotem wydarzenia jest bieg lub spacer z psem ze schroniska.


III.  Termin i miejsce wydarzenia


Miejsce : Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (Henrykowo 20, 64 -115 Święciechowa)

Termin : 16.10.2021r. – sobota w  godz. : 11.00 – 13.00

Trasa biegu i spaceru : wyznaczone są 3 trasy o długości ok. 2 km


IV.  Zgłoszenia i uczestnicy


 1. Udział w biegu/spacerze może wziąć osoba pełnoletnia (Uczestnik), która zgłosiła swój udział zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres email : schronisko@schronisko.leszno.pl  w dniach od 4 – 10.10.2021r.
 3. W treści maila wpisuje się następujące informacje:
 4. - temat : : „Bieg + 4 łapy”

- imię i nazwisko

- wiek

- preferencje uczestnika czy chodzi o bieg czy o spacer

 1. Liczba osób jest ograniczona.
 2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Brak odpowiedzi Organizatora oznacza brak miejsca.
 4. Uczestnik na własną odpowiedzialność może wziąć udział w biegu/spacerze wspólnie z osobami towarzyszącymi. Udział takich osób odbywa się pod opieką i kontrolą Uczestnika oraz na jego wyłączna odpowiedzialność.
 5. Uczestnik biegu/spaceru bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ryzyko  związane                            z udziałem w wydarzeniu oraz swoje bezpieczeństwo i oświadcza, że :
 6. jest świadomy(a) ryzyka oraz ewentualnych niebezpieczeństw i konsekwencji wypadków pogryzień, które mogą nastąpić podczas spaceru,
 7. ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego typu szkody materialne i szkody na zdrowiu własnym i osób trzecich, wynikłe w czasie pobytu z psem na spacerze,
 8. zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Schroniska dla zwierząt w Henrykowie, związanych z kontaktem ze zwierzętami przebywającymi w Schronisku, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków lub chorób, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju pogryzień, jak również zniszczenia odzieży lub innego  mienia,
 9. stan zdrowia pozwala na kontakt ze zwierzętami, jest trzeźwy(a) i nie znajduje się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.


V. Psy


 1. W biegu/spacerze uczestniczą wyłącznie psy z Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
 2. W biegu/spacerze mogą brać udział psy, które mają aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie i których stan zdrowia na to pozwala.
 3. Każdy uczestnik może wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie z jednym psem.
 4. Podczas całego biegu/spaceru psy muszą być na smyczy.
 5. Zabrania się stosowania kolczatek i obroży zaciskowych.


VI.    Dyskwalifikacja Uczestnika


 1. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika, który :

- nie przestrzega Regulaminu

- zagraża bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia

- zakłóca przebieg lub porządek wydarzenia

- spóźni się na bieg

 1. Decyzja Organizatora w zakresie dyskwalifikacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


VII.  Środki ostrożności:


W związku z obowiązującymi zasadami i ograniczenia związanymi z pandemia Covid 19 podczas wydarzenia obowiązuje :

- nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach

- nakaz zachowania dystansu społecznego na terenie schroniska


VIII. Postanowienia końcowe :


 1. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej www.mzz.leszno.pl,

 www.schronisko.leszno.pl ,

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnicy poprzez udział w wydarzeniu wyrażają zgodę wykorzystania swojego wizerunku na zamieszczanie i publikowanie zdjęć w prasie i na stronach internetowych (także portalach społecznościowych), zrobionych podczas jego trwania.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych

 

 Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a), oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że :


 1. wyrażam chęć udziału w wydarzeniu pn.: „Bieg + 4 łapy” , dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 2. zapoznałem(am) się z regulaminem wydarzenia pn.: „Bieg + 4 łapy”,
 3. uzyskałem(am) przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa przed rozpoczęciem biegu/spaceru,
 4. jestem świadomy(a) ryzyka oraz ewentualnych niebezpieczeństw i konsekwencji wypadków pogryzień, które mogą nastąpić podczas biegu/spaceru,
 5. ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkiego typu szkody materialne i szkody na zdrowiu własnym i osób trzecich, wynikłe w czasie pobytu z psem,
 6. przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi zwierzę,w tym za straty związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz ucieczkę i zobowiązuję  do zaangażowania się do jego poszukiwania,
 7. zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Schroniska dla zwierząt w Henrykowie, związanych z kontaktem ze zwierzętami przebywającymi w Schronisku,w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków lub chorób, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju pogryzień, jak również zniszczenia odzieży lub innego mojego mienia,
 8. stan zdrowia pozwala mi na kontakt ze zwierzętami, jestem trzeźwy(a) i nie znajduję się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

                                                                   

wróć

Ostatnio dodane