Regulamin

 Regulamin Wolontariatu w Międzygminnym Schronisku

 dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie

 1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie  działa na podstawie pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik na 1 do niniejszego regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 ze zm.)
 2. Do Wolontariatu mogą należeć osoby pełnoletnie o określonych predyspozycjach psychofizycznych, które zadeklarują opiekę nad zwierzętami w cyklu długofalowym          z określoną częstotliwością.
 3. Wolontariuszem może być  :
 1. Każdorazowego wpisywania się na liście obecności znajdującej się pod opieką pracownika Schroniska
 2. Zakładania otrzymanego identyfikatora z danymi osobowymi na czas przebywania w Schronisku
 3. Przestrzegania zapisów podpisanego porozumienia z Miejskim Zakładem Zieleni pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania
 4. Wykonywać czynności zlecone przez kierownika bądź pracowników Schroniska, mieszczące się w wykazie Zakresu czynności dla wolontariuszy.
 5. Utrzymywać czystość na terenie obiektu
 6. Wolontariusz ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Schroniska         i przestrzegania jego zapisów.

 

 1.  Bezpośredni nadzór nad Wolontariatem sprawuje Kierownik Schroniska – wszystkie uwagi dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu należy zgłaszać Kierownikowi.

Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie do Dyrektora Schroniska – Miejskiego Zakładu Zieleni w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.oo pod nr telefonu 65 529 93 67

 1. Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko w miarę potrzeb współpracy. Informacje o naborach wolontariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Schroniska.
 1. Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na tablicy ogłoszeń biurze Schroniska oraz na stronie internetowej Schroniska

         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania

Leszno, dnia   28.01.2015r.

 

 POROZUMIENIE  NA  CZAS  OKREŚLONY

 

 

zawarte dnia ……………… w Lesznie pomiędzy

Zakładem Zieleni Miejskiej z siedzibą w Lesznie, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4,             NIP  697 001 36 38  jednostką budżetową Miasta Leszna, reprezentowaną przez

Dyrektora – Dariusza Lorycha

zwanym w treści umowy Korzystającym,

 

a   ……………………………………………………………………………………………….

 

zam. …………………………………………………………, legitymującą się dowodem

 

osobistym  ………………………………………………….

zwaną w treści umowy Wolontariuszem.

 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

 

§ 1

 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873              z późn. zm.)

 

§ 2

 

Porozumienie zostaje zawarte na okres 3 miesięcy od momentu podpisania.

 

§ 3

 

Celem wolontariusza podejmującego świadczenia na podstawie niniejszego porozumienia jest wyłącznie dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, której motywację stanowi chęć zrobienia czegoś pożytecznego                         i dobrego.

 

§ 4

 

Korzystający zobowiązuje się:

 1. przeszkolić wolontariusza w zakresie zasad ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 2. informować wolontariusza o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach przeciwpożarowych oraz obowiązujących w Schronisku Regulaminie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i Regulaminie Wolontariatu,
 3. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które może wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 4. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym w szczególności środki ochrony indywidualnej,
 5. zapewnić wolontariuszowi - stosownie do okresu wykonywania świadczeń – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

§ 5

 

Wolontariusz zobowiązuje się:

1) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Regulamin Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt  oraz Regulaminu Wolontariatu,

2) wykonywać świadczenia nieodpłatnie, dobrowolnie, sumiennie i starannie, stosując się do poleceń i uwag pracowników Schroniska nadzorujących pracę wolontariuszy,

3) przestrzegać w Schronisku zasad współżycia społecznego,

4) przebywać tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy,

5) nie podejmować działań, które mogłyby jego, innych wolontariuszy, pracowników Schroniska lub Korzystającego narażać na ryzyko utraty zdrowia, szkody majątkowe lub naruszenie innych dóbr osobistych,

6)  podejmować czynności na rzecz Schroniska przynajmniej raz w miesiącu

( jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska informacji o niemożliwości wykonywania pracy na rzecz wolontariatu przez określony czas ),

7) przestrzegać zakresu czynności dla wolontariuszy ( Załącznik nr 1 do Porozumienia),

8) przestrzegać zapisów Regulaminu Schroniska i podpisać stosowne oświadczenie                        ( Załącznik nr 2  do Porozumienia).

 

§ 6

 

Po upływie okresu na jaki zostało zawarte niniejsze porozumienie, strony zastrzegają możliwość zawarcia porozumienia w sprawie świadczenia wolontariatu na czas nieokreślony.

 

§ 7

 

 1. Porozumienia może być rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem                         z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, które należy złożyć pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Korzystający może rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia                 w razie rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów niniejszego Porozumienia.
 3. Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

………………………………………….                  …………………………………………..

 

KORZYSTAJĄCY                                                  WOLONTARIUSZ

 

 

 POROZUMIENIE 

 

 

zawarte dnia ……………… w Lesznie pomiędzy

Zakładem Zieleni Miejskiej z siedzibą w Lesznie, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4,             NIP  697 001 36 38  jednostką budżetową Miasta Leszna, reprezentowaną przez

Dyrektora – Dariusza Lorycha

zwanym w treści umowy Korzystającym,

 

a   ……………………………………………………………………………………………….

 

zam. …………………………………………………………, legitymującą się dowodem

 

osobistym  ………………………………………………….

zwaną w treści umowy Wolontariuszem.

 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

 

 

§ 1

 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873              z późn. zm.)

 

§ 2

 

1. Celem wolontariusza podejmującego świadczenia na podstawie niniejszego porozumienia jest wyłącznie dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, której motywację stanowi chęć zrobienia czegoś pożytecznego                         i dobrego.

2. Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Korzystający zobowiązuje się:

 1. przeszkolić wolontariusza w zakresie zasad ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 2. informować wolontariusza o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach przeciwpożarowych oraz obowiązujących w Schronisku Regulaminie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i Regulaminie Wolontariatu,
 3. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które może wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 4. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym w szczególności środki ochrony indywidualnej,
 5. zapewnić wolontariuszowi - stosownie do okresu wykonywania świadczeń – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 

 

§ 4

 

Wolontariusz zobowiązuje się:

1) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Regulamin Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt  oraz Regulaminu Wolontariatu,

2) wykonywać świadczenia nieodpłatnie, dobrowolnie, sumiennie i starannie, stosując się do poleceń i uwag pracowników Schroniska nadzorujących pracę wolontariuszy,

3) przestrzegać w Schronisku zasad współżycia społecznego,

4) przebywać tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy,

5) nie podejmować działań, które mogłyby jego, innych wolontariuszy, pracowników Schroniska lub Korzystającego narażać na ryzyko utraty zdrowia, szkody majątkowe lub naruszenie innych dóbr osobistych,

6)  podejmować czynności na rzecz Schroniska przynajmniej raz w miesiącu

( jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska informacji o niemożliwości wykonywania pracy na rzecz wolontariatu przez określony czas ),

7) przestrzegać zakresu czynności dla wolontariuszy ( Załącznik nr 1 do Porozumienia),

8) przestrzegać zapisów Regulaminu Schroniska i podpisać stosowne oświadczenie                        ( Załącznik nr 2  do Porozumienia).

 

 

§ 5

 

 1. Porozumienia może być rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem                         z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, które należy złożyć pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Korzystający może rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia                 w razie rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów niniejszego Porozumienia.
 3. Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

………………………………………….                  …………………………………………..

 

KORZYSTAJĄCY                                                  WOLONTARIUSZ