Regulamin

 Regulamin Wolontariatu w Międzygminnym Schronisku

 dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie

 

 

 1. Wolontariat w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie działa na podstawie pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi Wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik na 1 i załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 z póżn. zm.)
 2. Do Wolontariatu mogą należeć osoby pełnoletnie o określonych predyspozycjach psychofizycznych, które zadeklarują opiekę nad zwierzętami w cyklu długofalowym          z określoną częstotliwością.

 

 1. Wolontariuszem może być:
 2. osoba, która ukończyła 18 lat,
 3. przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,
 4. podpisze Porozumienie z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w organizacji (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 5. podpisze zakres czynności dla wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (załącznik nr 1 do Porozumienia) oraz oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej (załącznik nr 2 do Porozumienia),
 6. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku.

 

 1. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa zakres czynności dla wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (załącznik nr 1 do Porozumienia).

 

 1. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska  ma obowiązek :
 2. każdorazowego wpisać się na listę obecności znajdującą się pod opieką pracownika Schroniska,
 3. zakładać otrzymany identyfikator z danymi osobowymi na czas przebywania w Schronisku,
 4. używać odzieży z uwzględnieniem przepisów BHP tj. pełne obuwie, długie spodnie,
 5. przestrzegać zapisów podpisanego porozumienia z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w organizacji pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania,
 6. wykonywać czynności zlecone przez Kierownika, bądź pracowników Schroniska, mieszczące się w wykazie zakresu czynności dla wolontariuszy,
 7. utrzymywać czystość na terenie obiektu,
 8. zapoznać się z Regulaminem Schroniska i przestrzegać jego zapisów.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad Wolontariatem sprawuje Kierownik Schroniska – wszystkie uwagi dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu należy zgłaszać Kierownikowi.

 

Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy Wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie do Prezesa Zarządu – Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w organizacji w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod nr telefonu 65 529 93 67.

 

 1. Nabór Wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko w miarę potrzeb współpracy. Informacje o naborach Wolontariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Schroniska.

 

 1. Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Wolontariatu będą znajdować się na tablicy ogłoszeń w biurze Schroniska oraz na stronie internetowej Schroniska.

 

   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania

 

   Leszno, dnia 3.01.2019 r.

 

 

 

 POROZUMIENIE  NA  CZAS  OKREŚLONY

 

 

zawarte dnia ……………… w Lesznie pomiędzy

Zakładem Zieleni Miejskiej z siedzibą w Lesznie, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4,             NIP  697 001 36 38  jednostką budżetową Miasta Leszna, reprezentowaną przez

Dyrektora – Dariusza Lorycha

zwanym w treści umowy Korzystającym,

 

a   ……………………………………………………………………………………………….

 

zam. …………………………………………………………, legitymującą się dowodem

 

osobistym  ………………………………………………….

zwaną w treści umowy Wolontariuszem.

 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

 

§ 1

 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873              z późn. zm.)

 

§ 2

 

Porozumienie zostaje zawarte na okres 3 miesięcy od momentu podpisania.

 

§ 3

 

Celem wolontariusza podejmującego świadczenia na podstawie niniejszego porozumienia jest wyłącznie dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, której motywację stanowi chęć zrobienia czegoś pożytecznego                         i dobrego.

 

§ 4

 

Korzystający zobowiązuje się:

 1. przeszkolić wolontariusza w zakresie zasad ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 2. informować wolontariusza o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach przeciwpożarowych oraz obowiązujących w Schronisku Regulaminie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt i Regulaminie Wolontariatu,
 3. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które może wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 4. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym w szczególności środki ochrony indywidualnej,
 5. zapewnić wolontariuszowi - stosownie do okresu wykonywania świadczeń – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

§ 5

 

Wolontariusz zobowiązuje się:

1) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Regulamin Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt  oraz Regulaminu Wolontariatu,

2) wykonywać świadczenia nieodpłatnie, dobrowolnie, sumiennie i starannie, stosując się do poleceń i uwag pracowników Schroniska nadzorujących pracę wolontariuszy,

3) przestrzegać w Schronisku zasad współżycia społecznego,

4) przebywać tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy,

5) nie podejmować działań, które mogłyby jego, innych wolontariuszy, pracowników Schroniska lub Korzystającego narażać na ryzyko utraty zdrowia, szkody majątkowe lub naruszenie innych dóbr osobistych,

6)  podejmować czynności na rzecz Schroniska przynajmniej raz w miesiącu

( jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska informacji o niemożliwości wykonywania pracy na rzecz wolontariatu przez określony czas ),

7) przestrzegać zakresu czynności dla wolontariuszy ( Załącznik nr 1 do Porozumienia),

8) przestrzegać zapisów Regulaminu Schroniska i podpisać stosowne oświadczenie                        ( Załącznik nr 2  do Porozumienia).

 

§ 6

 

Po upływie okresu na jaki zostało zawarte niniejsze porozumienie, strony zastrzegają możliwość zawarcia porozumienia w sprawie świadczenia wolontariatu na czas nieokreślony.

 

§ 7

 

 1. Porozumienia może być rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem                         z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, które należy złożyć pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Korzystający może rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia                 w razie rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów niniejszego Porozumienia.
 3. Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

………………………………………….                  …………………………………………..

 

KORZYSTAJĄCY                                                  WOLONTARIUSZ

 

 POROZUMIENIE 

 

 

zawarte dnia ……………… w Lesznie pomiędzy

Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w organizacji  z siedzibą w Lesznie, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, NIP  697-235-99-73, reprezentowaną przez

Dariusza Lorycha – Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy Korzystającym,

 

a   ……………………………………………………………………………………………….

 

zam. …………………………………………………………, legitymującą się dowodem

 

osobistym  ………………………………………………….

zwaną w treści umowy Wolontariuszem.

 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),

 

 

§ 1

 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

§ 2

 

1. Celem wolontariusza podejmującego świadczenia na podstawie niniejszego porozumienia jest wyłącznie dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2. Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Korzystający zobowiązuje się:

 1. przeszkolić wolontariusza w zakresie zasad ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 2. informować wolontariusza o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach przeciwpożarowych oraz obowiązujących w Schronisku Regulaminie Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt i Regulaminie Wolontariatu,
 3. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które może wystąpić przy wykonywaniu świadczeń,
 4. zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym w szczególności środki ochrony indywidualnej,
 5. zapewnić wolontariuszowi - stosownie do okresu wykonywania świadczeń – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

§ 4

 

Wolontariusz zobowiązuje się:

1) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Regulamin Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Regulaminu Wolontariatu,

2) wykonywać świadczenia nieodpłatnie, dobrowolnie, sumiennie i starannie, stosując się do poleceń i uwag pracowników Schroniska nadzorujących pracę wolontariuszy,

3) przestrzegać w Schronisku zasad współżycia społecznego,

4) przebywać tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy,

5) nie podejmować działań, które mogłyby jego, innych wolontariuszy, pracowników Schroniska lub Korzystającego narażać na ryzyko utraty zdrowia, szkody majątkowe lub naruszenie innych dóbr osobistych,

6)  podejmować czynności na rzecz Schroniska przynajmniej raz w miesiącu

(jeżeli wcześniej nie zgłosił kierownikowi Schroniska informacji o niemożliwości wykonywania pracy na rzecz wolontariatu przez określony czas),

7) przestrzegać zakresu czynności dla wolontariuszy (załącznik nr 1 do Porozumienia),

8) przestrzegać zapisów Regulaminu Schroniska i podpisać stosowne oświadczenie                            (załącznik nr 2 do Porozumienia).

 

 

§ 5

 

 1. Porozumienia może być rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem                                                z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, które należy złożyć pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Korzystający może rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia                 w razie rażącego naruszania przez Wolontariusza zapisów niniejszego Porozumienia.
 3. Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

………………………………………….                  …………………………………………..

 

KORZYSTAJĄCY                                                  WOLONTARIUSZ

 

 

 

Leszno, dnia 3.01.2019r.